Повеќе

Претворете го PostgreSQL полигонот во PostGIS POLYGON

Претворете го PostgreSQL полигонот во PostGIS POLYGON


Имам постоечка табела во постгрес која содржи обичен стар многуаголник. Додадов нова колона користејќи

ИЗБЕРЕТЕ AddGeometryColumn ('јавно', 'огради', 'geom', 4326, 'POLYGON', 2);

Би сакал да ја пополнам оваа ГИС колона со податоците од полигонот од постојната колона.

Постојната колона се нарекува поли и податоците изгледаат како што следува:

"((-74.026142,40.636264),(-74.026142,40.636438),(-74.025818,40.636438),(-74.025818,40.636264),(-74.026142,40.636264))"

Дали постои барање што можам да го извршам, што ќе го повлече поли полито и ќе го претвори во полигон постгис и ќе го вметне во новата геом колона?


Тоа не е елегантно решение, но може да се обидете да конвертиратеМногуаголникниза застапеност воWKTи употребаST_GeomFromText

изберете ST_GeomFromText ("ПОЛИГОН" || regexp_replace ("((-74.026142,40.636264), (-74.026142,40.636438), (-74.025818,40.636438), (-74.025818,40.636264), ()-74.026144), , (? = [0-9]) ', ",' g '))

Погледнете го видеото: Postgresql: Create Postgis database and import shapefiles.