Повеќе

Растојание на вкрстената патека до одличната линија на циклицата и рентата

Растојание на вкрстената патека до одличната линија на циклицата и рентата


Како да се пресмета растојанието на вкрстената патека до големата линија на циклицата и рентата?

За голема линија на кругови, ја испробав оваа формула, но не е точна додека растојанието е помало од 0,1 nm.

За камчеста линија, го применив методот на проекција на картезијанскиот вектор (види: dist_Point_to_Segment). Земете една точка како потекло и пресметајте ги векторите врз основа на растојанието на ногата и лежиштето. Потоа, пронајдете ја најблиската точка на линијата на трошки и пресметајте голема оддалеченост на кругот на неа. Но, не сум сигурен дали овој метод е точен за случајот.


Погледнете ја оваа врска за код (користејќи GeographicLib) за да пресметате растојание на вкрстената патека до геодезик. Ова ја прави елипсоидната пресметка и е точна со 20 нанометри или слично.

Исто така, погледнете ја „Пресметка 2. Растојание од точка до линија“ на оваа страница. Ова ја пресметува патеката на крстот со Javascript и го прикажува резултатот.


Претпоставувам дека мислиш на (најкраткото) растојание помеѓу двете сферични кривини? проблем во сферична геометрија. Еве неколку коментари.

Потсетете се дека локсодромот е кривата на сферата што ја пресекува секоја меридијан (линија на должина) на сферата или Земјата под истиот (сферичен) агол. Аголот на пресек на локсодром и меридијан го нарекувам „алфа“ и мислам на алфа како 0 или нула за директно Север, алфа = 90 степени за исток. За да специфицираме локсодром, треба да дадеме и точка на кривата и алфа. (Има бесконечно семејство на локсодроми со иста алфа, но за секоја единствена точка по должината на екваторот.)

Работам на развој на параметарски равенки за двете сферични криви, т.е.

(1) лакот помеѓу А и Б (2) локсодромот преку А со даден (но ТБД) азимутален агол алфа, алфа што дозволува кривата да поминува низ Б

Должината на лакот на првата крива и долгите релации се добро познати, но секундите не се


Решението за меѓусебно растојание до рамната линија е даденото во оваа врска што пресметува точно пресретнување на елипсоидот WGS84 со оглед на доволно точна почетна претпоставка. Ова пресметува најкратко геодетски пресретнува. Геодетското пресретнување има убаво својство дека аголот на пресретнување е 90 °. (Ова не е случај ако патеката за пресретнување е најкратка татковска линија или најкратко голема елипса.) Решението е преку методот на tonутн решавајќи за нула од косинусот на аголот на пресретнување. Истиот метод може да се примени при пресметување на растојанието на попречната траса до геодезик (и ова дава алтернативно решение за даденото со мојот претходен одговор).


Погледнете го видеото: АМЕРИКАНСКАЯ купить? Мои аптечные ФАВОРИТЫ.