Повеќе

Создавање тампон околу одликите на WFS за олеснување на нивниот избор во OpenLayers 2?

Создавање тампон околу одликите на WFS за олеснување на нивниот избор во OpenLayers 2?: Leaflet Tutorial #1: Create a map with a marker using JavaScript